Kurz MOKO

Metoda MOKO - MOtivace - KOncetrace
80% lidí v Evropě nezná svůj osobní důvod k tomu, proč dělají právě to, co dělají.
Téměř 70% z nich potvrzuje, že pro své chování často nezná důvod.
Mají pocit, že práci, vztahy a často i své záliby si nezvolili oni sami, ale prostě „tak nějak k nim došli“.
Na otázku, kde cítí své poslání, které by je bavilo a které chtějí dělat, většina nedokáže odpovědět ani po usilovném přemýšlení.
Absence vědomí „CO chci dělat“, „jaké je mé poslání“, nebo „čím chci být“, vede ke snížení zájmu o svůj vlastní život – k jakési vnitřní apatii a to pak chronické nespokojenosti.
Mnoho lidí pak hledá útěchu v různých naukách, sportu, filozofii, náboženství, nebo práci v tom lepším případě.
Výsledkem tohoto neutěšeného stavu západní části populace je do značné míry výchova, která směrovala lidské vědomí mimo oblast sebepoznávání.
Primární úlohou našich kurzů proto je zvýšit sebe-reflexivní vnímání člověka jako takového.
Vaši pozornost nasměrovat k pochopení a osvojení vlastního a jedinečného směru.
Většina absolventů tím získává zcela nový úhel pohledu na své současné chování a tato zkušenost jim poskytuje i potřebnou energii ke každodenním rozhodnutím. To vede k posunutí hranic zdravého sebehodnocení, které je v klíčových momentech života zásadní.
Metodou selektivní analýzy vlastních potřeb a cílů nalézá většina zúčastněných skutečné motivy svého jednání. Se zvýšeným prožitkem sebeurčení se zvyšuje schopnost využívat jakékoliv zkušenosti ke svému růstu a podpoře vlastní cesty. Roste také schopnost oddělovat své vnitřní podněty od vnějších.
Rozvíjí-li se schopnost vlastního sebeurčení, přirozeně a podvědomě se mění Váš přístup k vlastnímu životu. S tím exponenciálně roste radost z vlastního prožívání, výkonnost a individuální iniciativa. Ne proto, že je to od Vás očekáváno, ale proto, že Vy sami ve vlastním růstu, vzdělávání a prosazování se, nacházíte smysl.
K tomu, aby si však Vaše mysl plná impulsů dokázala udržet svůj vlastní směr je zapotřebí prožít důvod svého směru a naučit se odpovídat na otázku: „Proč to chci“

Člověku denně projde myslí v průměru 30 – 50tis myšlenek.
Kolik procent z tohoto množství myšlenek reálně toužíme realizovat? Většina z nich neobsahuje žádný záměr, ani nevytváří nějaké zacílení a nevychází z vnitřní motivace.
I kdyby byla jediná intenzivní a měla nás vést k realizaci, obvykle se ztratí v davu ostatních.
Proto Vás vedeme pomocí speciální metody dechových cvičení a mentální představivosti k rozvinutí schopnosti koncentrace. To má prostý následek – udržíte svou pozornost na tom, co opravdu chcete.
Impulsům vnějšího i vnitřního prostředí, které ruší vědomé zacílení vaší pozornosti, klesá účinnost na potenciální odvedení pozornosti od kýženého objektu. Tímto se minimalizuje těkání pozornosti na jiné objekty. Po rozvinutí technik koncentrace jste schopni výrazně vyšší soustředěnosti, zaujetí a komplexnějšího pochopení jakékoliv problematiky.
Jak to působí
Na fyziologické rovině tato metoda vede k mnoha ozdravným procesům. To z toho důvodu, že vyučovaná metodika zvyšuje schopnost difundace kyslíku na membránách plicních alveol. Tím působí přímo na zásobení buněk kyslíkem tak, že zvyšuje schopnost erytrocytů vázat kyslík a efektivněji jej předávat v celém organismu.
Díky systematickému použití této dechové techniky dochází v mozku ke zlepšení prokrvení vnitřních a periferních vrstev a tím k mnohonásobně lepšímu využívání mozkových center.
Spolu se speciálně sestavenou technikou uvolňování mentálního napětí dochází k přeladění do hlubších mozkových vln a tím k aktivaci mentálních schopností, které jsou v běžném stavu vědomí skryty nebo nemohou být vlivem obvyklé mozkové frekvence využity. Studenti si osvojují vědomé přeladění do ALFA vln zcela bez úsilí a velmi efektivně.
Zlepšuje se krátkodobá paměť a přesun informací do paměti dlouhodobé.
Roste schopnost vybavování si spolu se schopností lépe vyjadřovat a formulovat své myšlenky. Absolventi vykazují mnohonásobně vyšší retenci informací a jejich následné využití k prezentaci.
Subjektivně také potvrzují, že při pravidelném používání pociťují mnohem méně úsilí, které musí vynaložit na pochopení, zpracování a uchování probírané látky.
Tato metoda však při dlouhodobém a pravidelném používání přesahuje hranice ALFA vln a otevírá netušený rezervoár lidské mysli a jejího využití.
Doba trvání:7 hodin
Cena za osobu: 1290,-Kč
Pro lepší představu pořádáme hodinovou přednášku o využití této metody zdarma.
Lektor: Jan Urbánek – kouč, spisovatel, výživový poradce, poradce v oblasti osobní rozvoje, podnikatel
urbanek@spiritualita-uspechu.cz
Tel: +420 777 340 111

Použití: atleti tuto techniku používají pro snížení obsahu CO2 těsně před závodem a tím docilují výrazně lepšího prokrvení svalových partií, které zapojují. Dosahují tím s menším úsilím vyšších výkonů.
Navíc mysl, která není koncentrovaná a klidná neustále odebírá energii, kterou sportovec potřebuje pro svůj výkon. Mozek je totiž největším odběratelem energie v těle. Čím jsou jeho frekvence klidnější, tím efektivněji pracují svaly, srdce, plíce, endokrinní systém.
Této techniky využívají trenéři a team-leadeři včetně vrcholových pracovníků managementu. Umožňuje jim rychlejší a efektivnější řešení problémů a potřebný nadhled při vedení a motivaci druhých.
Primárním výsledkem těchto technik ale je ozdravení a zvýšení vitality organismu. Velmi efektivně se tyto metody využívají v léčbě velmi závažných civilizačních onemocnění, jako jsou rakovina, diabetes, arterioskleróza, alergie, nespavost a další. To samozřejmě pod dohledem zkušeného odborníka.
Zklidnění mysli a prožitek vnitřní radosti je druhým výsledkem, který pociťuje většina uchazečů ihned, po několika, správně provedených aplikacích této metody.
Pro všechna tvrzení máme racionální argumentaci a dokážeme k nim podat dlouhý výklad, nicméně nejlepší způsob jak si cokoliv ověřit je vlastní empirická zkušenost.

Přijďte a najděte svůj vlastní směr k vnitřnímu klidu a fyzickému zdraví.
Nalezněte schopnost realizovat svá přání s radostí a energií.Komentáře k článku Kurz MOKORevoluční výživa